چچ

منع کاربر از عضویت در کانال عمومی

چطور می شود از عضویت و ورود یک کاربر خاص به یک کانال عمومی جلوگیری کرد؟

منع کاربر از عضویت در کانال عمومی

چه وقت این مطلب کاربرد دارد؟

بر اساس رویه معمول، هر کاربر می تواند به اختیار خودش، عضو یک کانال عمومی شود یا آن را ترک کند. با این وجود چطور می شود از عضویت و ورود یک کاربر خاص به یک کانال عمومی جلوگیری کرد؟

در شبکه اجتماعی سازمانی کولتفرم، برای عضویت افراد در کانال ها و گروه ها 6 نقش متفاوت و امکان مسدودی وجود دارد. اگر در بخش مدیریت اعضای کانال، یک کاربر را "مسدود" اعلام کنید، هرگونه دسترسی به آن کانال عمومی از وی سلب می شود.

منع کاربر از عضویت کانال عمومی کولتفرم

روش انجام:

  1. کانال مورد نظر را باز کنید.
  2. پنجره اطلاعات کانال را باز کنید.
  3. به بخش مدیریت اعضای کانال بروید.
  4. کاربر مورد نظر را از لیست اعضای کانال انتخاب کنید و یا وی را به لیست اعضای کانال اضافه کنید.
  5. نقش کاربر را به "مسدود" تغییر دهید.
  6. تغییرات را ذخیره کنید.
آدرس کوتاه شده: