چچ

ارسال پیام اورژانسی یا مهم در کولتفرم

چگونه می توان پیامی را با سطح اهمیت اورژانسی یا مهم برای کاربر یا کانالی ارسال کرد؟

ارسال پیام اورژانسی یا مهم در کولتفرم

چه وقت این مطلب کاربرد دارد؟

در حالت نرمال، تمام پیام ها در کولتفرم با سطح اهمیت عادی ارسال می شوند. چگونه می توان پیامی را با سطح اهمیت اورژانسی یا مهم برای کاربر یا کانالی ارسال کرد؟

در شبکه اجتماعی سازمانی کولتفرم، شما می توانید پیام را با سطح اهمیت مهم یا اورژانسی بفرستید. در این صورت نمایش ظاهری پیام متفاوت است تا بیننده متوجه شود. سطح پیام مهم یا اورژانسی تنظیمات گیرنده پیام برای عدم دریافت اعلان را نادیده می گیرد.

نکته: سطح اهمیت اورژانسی پیام مختص استفاده در چت خصوصی است. می شود تنظیمی انجام داد که برای پیام های اورژانسی پیامک برای گیرنده هم ارسال شود.

ارسال  <strong class='sis-keyword'>پیام اورژانسی</strong> در کولتفرم

روش انجام:

  1. در کانال یا چت خصوصی پیام خود را به طور معمول تایپ کنید.
  2. قبل از ارسال با زدن آیکن "!" منوی سطح اهمیت را باز کنید.
  3. سطح اهمیت پیام را تعیین کنید
  4. پیام را ارسال کنید.
آدرس کوتاه شده: