چچ

امکانات جامع و منحصر به فرد

امکان تماس صوتی و ویدئویی در گستره سازمان، یکپارچه شدن با سرویس تقویم سازمانی، و جلسه ویدئو کنفرانس

امکانات جامع و منحصر به فرد

امکان تماس صوتی و ویدئویی در گستره سازمان، یکپارچه شدن با سرویس تقویم سازمانی، و جلسه ویدئو کنفرانس

آدرس کوتاه شده: