چچ

امنیت بالا با ملاحظات نهادهای نظارتی

امنیت زیرساخت، امنیت لایه کاربرد، سیاستهای امنیتی پویا، رمزنگاری پیامها و تعاملات بین سازمانی

امنیت بالا با ملاحظات نهادهای نظارتی

امنیت بالا در زیرساخت و محصول و پایش مستمر رفتارهای مشکوک به نفوذ. رمزنگاری تعاملات بین سازمانی.
پنل مرکز امنیت قوی در نرم افزار که برای بخش امنیت فناوری اطلاعات سازمان، امکان تعیین و اجرای سیاستهای امنیتی سازمان را به سادگی فراهم می کند.
ثبت کامل عملکرد کاربران و هر نوع تغییرات در وب سایت به تفکیک هر کاربر و قابلیت پایش و گزارش گیری کامل عملکرد کاربران.

آدرس کوتاه شده: