چچ

تعاملات تیمی و سازمانی

تعاملات تیمی و فردی، درنظر گرفتن ساختار سازمانی، تعاملات بین سازمانی، پوشش نیازهای ذینفعان

تعاملات تیمی و سازمانی

کولتفرم با نگرش تعاملات سازمانی طراحی شده است.

به این معنی که برای تعاملات آنلاین و آفلاین درون و برون سازمانی در تیم های کوچک تا سازمان های بزرگ، نیازمندیهای هر یک از نقش ها و واحدهای سازمانی، در آن پیش بینی و به خوبی پاسخ داده شده است.

و دوم اینکه معماری و طراحی کولتفرم به گونه ای است که هر یک از ذینفعان به سهولت و بدون تداخل با دیگر نقش ها، وظایف خود را در آن به انجام می رسانند.

به عبارت دیگر وقتی صحبت از تعاملات تیمی با رعایت الزامات سازمانی می کنیم، منظور این است که در یک چارچوب سازمانی با نقش ها و وظایف تفکیک شده، به نحوی کارکردهای سیستم طراحی شده اند که تیم های مختلف سازمان به سهولت کار با یکدیگر و همچنین با ذینفعان برون سازمانی در تعامل باشند.

آدرس کوتاه شده: